Oferta

Konstrukcyjno-budowlane

Remontowe (również przy obiektach zabytkowych)

Sieci i przyłącza kanalizacyjne

Sieci i przyłącza wodociągowe

Sieci ciepłownicze

Sieci i instalacji gazu

Instalacje wod.-kan. i grzewcze

Montaż wentylacji i klimatyzacji

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje fotowoltaiczne

Sieci energetyczne

Przyłącza elektryczne

Instalacje średniego SN i niskiego nn

Instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych

Instalacje zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych

Instalacje systemów alarmowych (SSWiN) i kontroli dostępu (KD)

Instalacje telewizji dozorowej (CCTV)

Instalacje systemów sygnalizacji pożaru (SSP)

Instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

Instalacje oddymiania klatek schodowych

Instalacje telefoniczne

Instalacje domofonowe i videodomofonowe

Instalacje systemów audio – vizualnych (AV)

Instalacje systemów kongresowych

Instalacje systemów rejestracji czasu pracy (RCP)

Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Warstwy mrozoochronne i odsączające

Roboty odwodnieniowe

Układanie warstw mineralnych i bitumicznych

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Roboty brukarskie

Roboty wykończeniowe

Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych

Koncepcje programowo-przestrzenne

Programy inwestycji

Programy funkcjonalno-użytkowe

Programy organizacyjno-użytkowe

Projekty budowlane (ze wszystkimi uzgodnieniami i sprawdzeniami)

Projekty wykonawcze

Zestawienia kosztów obiektów (ZKO)

Zestawienia kosztów zadań (ZKZ)

Kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze)

Przedmiary robót

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Ekspertyzy i opinie techniczne

Protokoły kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Inwentaryzacje budowlane i instalacyjne

Inwentaryzacje zieleni

Wizualizacje

Prace przedprojektowe

Prace projektowe

Opracowania kosztowe